Regulamin Serwisu Atrakcje.pl
 • §1. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ATRAKCJE.PL

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.atrakcje.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).

  2. Serwis ma charakter platformy umożliwiającej sprzedaż Biletów oraz Voucherów na różnego rodzaju Atrakcje oraz Wydarzenia. Użytkownicy mogą również przeglądać informacje o Atrakcjach i Wydarzeniach prezentowanych na stronie Serwisu przez Organizatorów. 

  3. Serwis Internetowy prowadzi Marcin Wiekluk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Wiekluk HT EXPERT, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Graniczna 13 lok. 1, 33 - 380 Krynica Zdrój, NIP 7342676075, REGON 122795462 (zwany dalej ,,Usługodawcą’’).

  4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez:

  a. pocztę tradycyjną na adres: ul. Graniczna 13, lok.1, 33-380 Krynica Zdrój;

  b. wiadomość e-mail na adres: biuro@atrakcje.pl;

  c. telefonicznie pod numerem: +48 604 483 578. 

  5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej atrakcje.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

  6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie. 

  8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

  9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

  10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług oraz zasady rozliczeń pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem, mogą określać dodatkowe regulaminy. Warunki, sposób świadczenia Usług oraz zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem, wskazane są w Regulaminie Organizatorów.

  II. DEFINICJE

  Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

  Artykuł – treści prezentowane przez Usługodawcę, w dedykowanej zakładce na stronie Serwisu, związane tematycznie z charakterem Serwisu;

  Atrakcja – usługa mająca charakter rozrywkowy, sportowy, muzyczny, kulturalny lub inny, organizowana lub realizowana przez Organizatora, której opis jest prezentowany w opisie takiej Atrakcji na stronie Serwisu; 

  Bilet – treść cyfrowa  będąca dokumentem na okaziciela bądź dokumentem imiennym w zależności od jej rodzaju, w szczególności zawierająca kombinację unikalnych znaków i/lub informację o danej Atrakcji lub Wydarzeniu, która umożliwia udział w określonej Atrakcji lub Wydarzeniu, w terminie i miejscu wskazanym na Bilecie oraz zgodnie z informacją prezentowaną w opisie tej Atrakcji lub Wydarzenia oraz innymi informacjami prezentowanymi w Serwisie;

  Klient – Użytkownik, który dokonuje Zamówienia Biletu lub Vouchera u Organizatora;

  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

  Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, wskazanych w Regulaminie, Regulaminie Organizatora oraz bezpośrednio na stronie Serwisu. Usługodawca oferuje możliwość założenia dwóch rodzajów Kont, dedykowanych dla Użytkowników oraz Organizatorów, zwanych dalej odpowiednio ,,Kontem Użytkownika’’ oraz ,,Kontem Organizatora’’. Konto Użytkownika nie będącego Organizatorem oraz Konto Organizatora mogą różnić się funkcjonalnościami przypisanymi do tych Kont;

  Manager – Użytkownik zarejestrowany będący pracownikiem lub inną osobą upoważnioną przez Organizatora do zarządzania Ogłoszeniem, Ofertą oraz niektórymi innymi funkcjonalnościami  dostępnymi w Koncie Organizatora, w zakresie określonym przez Organizatora w jego Koncie. Użytkownik zarejestrowany staje się Managerem w momencie zaakceptowania zaproszenia do bycia Managerem, poprzez kliknięcie linku potwierdzającego otrzymanego od Usługodawcy, wysłanego po dodaniu Managera przez Organizatora w swoim Koncie;

  Oferta – publikacja szczegółowych informacji dotyczących Atrakcji lub Wydarzenia, na podstawie których Użytkownik może złożyć Zamówienie.  

  Ogłoszenie - publikacja informacji dotyczących Atrakcji lub Wydarzenia, dodana przez Organizatora w Serwisie, zawierająca informacje dot. kategorii Atrakcji lub Wydarzenia, cech, lokalizacji, danych kontaktowych, opisu, zdjęcia, terminu w którym odbywa się Atrakcja lub Wydarzenie. Ogłoszenie jest tworzone, dodane i prezentowane na stronie Serwisu przez Organizatora. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

  Organizator – Użytkownik posiadający Konto Organizatora, organizujący lub realizujący Atrakcję lub Wydarzenie, będący partnerem Usługodawcy, sprzedający Bilety oraz Vouchery za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy. Organizator prowadzi w Serwisie Panel, za pomocą którego prezentuje informacje dotyczące organizowanych lub realizowanych przez siebie Atrakcji, Wydarzeń, a także Biletów oraz Voucherów uprawniających do udziału w Atrakcjach i Wydarzeniach;

  Umowa – umowa o świadczenie Usługi Atrakcji lub Wydarzenia lub sprzedaży Biletu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, na zasadach określonych w odrębnych dokumentach i regulaminach Organizatora;

  Usługi Atrakcji i Wydarzeń - odpłatna usługa polegająca na udziale w Atrakcji lub Wydarzeniu, do której upoważnia zakupiony Bilet lub Voucher;

  Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

  Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, posiada Konto, może złożyć Zamówienie oraz korzystać z Usług dedykowanych Użytkownikom posiadającym Konto, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie;

  Panel Organizatora (Panel) – przydzielona każdemu Użytkownikowi będącemu Organizatorem część Serwisu, w której dodaje on informacje o Atrakcjach oraz Wydarzeniach, w tym informacje o Biletach i Voucherach. Panel jest tworzony razem z Kontem Organizatora, jest zarządzany z poziomu Konta i zawiera informacje udostępnione publicznie Użytkownikom; 

  Przedsiębiorca – Użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego; 

  Regulamin – niniejszy dokument. 

  Regulamin Organizatora – odrębny dokument regulujący zasady korzystania z Serwisu przez Organizatora, zamieszczony na stronie Serwisu pod następującym linkiem: …………………………… . 

  Voucher - dokument na okaziciela, w postaci elektronicznej, niezapisany na nośniku materialnym, w postaci pliku w formacie pdf, zawierający kombinacje znaków w postaci unikalnego kodu, którego nabycie uprawnia do udziału w określonej Atrakcji lub Wydarzeniu wskazanym na Voucherze;

  Wydarzenie –  wydarzenie o charakterze rozrywkowym, sportowym, muzycznym, kulturalnym lub innym, organizowane lub realizowane przez Organizatora okazjonalnie, którego opis jest prezentowany w opisie takiego Wydarzenia na stronie Serwisu; 

  Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Atrakcji lub Wydarzenia lub Umowy sprzedaży Biletu z Organizatorem. W tym celu Usługodawca zapewnia dostęp do funkcjonalności Serwisu umożliwiających złożenie Zamówienia oraz udostępnia Organizatorowi infrastrukturę Serwisu w postaci Panelu, za pomocą której Organizator prezentuje informacje o Atrakcjach i Wydarzeniach, które mogą być przedmiotem Zamówienia i na udział w których, Użytkownik dokonuje Zamówienia na Bilety lub Vouchery;

  III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień na Usługi Atrakcji lub Wydarzeń, oraz Biletów, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

  2. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

  3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

  o urządzenie z dostępem do Internetu,

  o dostęp do poczty elektronicznej,

  o najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

  o program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF. 

  4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

  IV. USŁUGI DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA

  1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

  2. Usługodawca, za pośrednictwem Serwisu, umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących Usług:

  a. przeglądania i wyszukiwania informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym informacji o Atrakcjach i Wydarzeniach prezentowanych przez Organizatorów oraz informacji prezentowanych przez Usługodawcę, w tym Artykułów, związanych tematycznie z Serwisem; 

  b. wyszukiwarki Atrakcji oraz Wydarzeń, dalej jako ,,Wyszukiwarka’’;

  c. geolokalizacji, polegającej na zezwoleniu na dostęp do danych lokalizacyjnych Użytkownika;

  d. udostępniania treści zawartych na stronie w zewnętrznych social mediach;

  e. sortowania Atrakcji, Wydarzeń oraz Artykułów;

  f. ,,Pokaż mapę’’;

  g. przekierowania na zewnętrzne social media;

  h. ,,Zobacz numer’’;

  i. ,,Zadzwoń z:’’ i wybraniu aplikacji do dzwonienia;

  j. ,,Prowadź do’’, polegającej na przekierowaniu do serwisu Google Maps;

  k. oceny Artykułu;

  l. ,,Ostatnio oglądane’’, polegającej na wyświetleniu i możliwości ponownego wejścia na podstronę prezentującą informację o ostatnio oglądanym Wydarzeniu lub Atrakcji;

  m. sprawdzenia Wydarzeń organizowanych w danym mieście w najbliższych miesiącach, za pośrednictwem Wyszukiwarki i ,,Kalendarza Wydarzeń’’;

  n. Newslettera;

  o. prezentowania treści video poprzez serwis YouTube;

  p. założenia i prowadzenia Konta w Serwisie;

  q. udostępniania interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;

  r. ,,zaproponowania obiektu/Wydarzenia’’;

  s. skonfigurowania i pobrania widgetu.

  3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:

  a. przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu;

  b. poszukiwaniu Atrakcji oraz Wydarzeń za pośrednictwem wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Szukaj’’ lub wybraniu opcji dostępnych w ramach wyszukiwarki;

  c. zezwoleniu na dostęp do danych lokalizacyjnych, zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa zawierana jest z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Zezwalaj’’ i ulega rozwiązaniu z chwilą wyłączenia Usługi;

  d. udostępnianiu treści zawartych na stronie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku udostępniania z ikoną danego portalu społecznościowego;

  e. sortowaniu Atrakcji, Wydarzeń oraz Artykułów, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wybrania danego rodzaju sortowania;

  f. pokazaniu mapy zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa zawierana jest z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Pokaż mapę’’ i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Ukryj mapę’’ lub zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu;

  g. przekierowaniu na zewnętrzne social media, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego portalu społecznościowego i przekierowaniu na jego stronę;

  h. odkryciu numeru Organizatora, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Zobacz numer’’;

  i. zadzwonieniu z wybranej aplikacji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wybrania aplikacji służącej do wykonania połączenia do Organizatora;

  j. przekierowaniu do serwisu Google Maps, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Prowadź do’’;

  k. ocenie Artykułu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Tak’’ lub ,,Nie’’;

  l. wejściu na podstronę ostatnio oglądanych Wydarzeń i Atrakcji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą ponownego wejścia na podstronę z informacjami dotyczącymi Wydarzenia lub Atrakcji;

  m. sprawdzeniu Wydarzeń organizowanych w najbliższych miesiącach, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wybrania danego miesiąca;

  n. zapisaniu się na Newsletter, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się z Newslettera;

  o. prezentowania treści video, poprzez serwis YouTube, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą odtworzenia video;

  p. założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu Konta przez Użytkownika; 

  q. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza;

  r. ,,zaproponowaniu obiektu/Wydarzenia’’, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Zgłoś obiekt’’;

  s. skonfigurowaniu i pobraniu widgetu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Kopiuj do schowka’’.

  4. Korzystanie z niektórych Usług Serwisu wymaga posiadania aktywnego Konta i zalogowania się do niego. Usługodawca zapewnia Użytkownikom możliwość zarejestrowania Konta w Serwisie. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w pkt. VI Regulaminu.

  5. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

  V. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH DLA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Serwisie, w tym informacji o Atrakcjach i Wydarzeniach prezentowanych przez Organizatora, dostępnych w Panelu Organizatora, a także informacji prezentowanych przez Usługodawcę, w tym m.in. Artykułów. 

  2. Za pośrednictwem przeznaczonej do tego Wyszukiwarki, Użytkownik może wyszukiwać Atrakcje i Wydarzenia. Wyszukiwarka umożliwia  zaznaczenie filtrów w postaci miejsca, rodzaju Atrakcji oraz Wydarzeń, a także datę uczestnictwa w Atrakcji lub Wydarzeniu.

  3. Użytkownik ma możliwość włączenia dostępu do swoich danych geolokalizacyjnych, po naciśnięciu przycisku zezwalającego w komunikacie pojawiającym się po włączeniu strony Serwisu po raz pierwszy w danej przeglądarce internetowej. 

  4. Użytkownik ma możliwość udostępniania treści publikowanych na stronie, na swoich profilach w portalach społecznościowych, za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym. Treść udostępniona przez Użytkownika jest prezentowana w ramach jego profilu w danym portalu społecznościowym. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilach Użytkownika określają regulamin danego portalu społecznościowego i w zakresie w nim określonym Użytkownik może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.

  5. Treści prezentowane na stronie, takie jak Wydarzenia, Atrakcje oraz Artykuły mogą być posortowane przez Użytkownika według opcji wybranej spośród prezentowanych do wyboru. 

  6. Użytkownik ma możliwość zobaczenia lokalizacji, w której odbywa się dana Atrakcja lub Wydarzenie. Po naciśnięciu przycisku ,,Pokaż mapę’’, na stronie Wydarzenia lub Atrakcji pojawia się mapa Google z oznaczonym miejscem.

  7. Użytkownik może skorzystać z przycisku, za pośrednictwem którego zostanie przekierowany na stronę zewnętrznych social mediów, stanowiących fanpage Usługodawcy. W celu przeniesienia na zewnętrzne strony serwisów wskazanych w zdaniu poprzednim, Użytkownik naciska przycisk z ikoną danego portalu społecznościowego, na który chce zostać przekierowany.

  8. Za pośrednictwem Usługi ,,Zobacz numer’’, Użytkownik może odkryć numer kontaktowy Organizatora, za pośrednictwem którego może skontaktować się z Organizatorem poza Serwisem.

  9. Użytkownik może skontaktować się z Organizatorem, wykorzystując numer telefonu, o którym mowa w ppkt powyżej, poprzez wybrany zewnętrzny serwis.

  10. W celu sprawdzenia trasy od lokalizacji Użytkownika do miejsca, w którym odbywa się dane Wydarzenie lub Atrakcja, Użytkownik może skorzystać z Usługi ,,Prowadź do’’, za pośrednictwem której następuje przekierowanie do serwisu Google Maps, który wskazuje wyniki wyszukiwania dla wyznaczonej trasy. Dalsze zasady korzystania z funkcji zawartych na stronie Serwisu Google Maps, określone są w regulaminie serwisu Google. 

  11. Użytkownik ma możliwość dokonania oceny przydatności danego Artykułu. W tym celu, zaznacza odpowiednio przycisk ,,Tak’’ lub ,,Nie’’.

  12. Użytkownik, który przeglądał Wydarzenia i Atrakcje, może powrócić do poprzednio przeglądanych już Wydarzeń i Atrakcji za pośrednictwem Usługi ,,Ostatnio oglądane’’. Na stronie Serwisu wyświetla się okno z proponowanymi ostatnio oglądanymi przez Użytkownika Wydarzeniami lub Atrakcjami. Poprzez Usługę wyświetlane są jedynie te Wydarzenia lub Atrakcje, które były oglądane w czasie jednej sesji przeglądarki internetowej. 

  13. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia Wydarzeń organizowanych w poszczególnych miesiącach roku. W tym celu, Użytkownik powinien wpisać miasto, w którym Wydarzenie ma się odbyć, w Wyszukiwarce bądź skorzystać z Usługi geolokalizacji, następnie odświeżyć stronę i skorzystać z interaktywnego Kalendarza Wydarzeń, poprzez wybór konkretnego miesiąca w danym roku. Po wybraniu miesiąca, w wynikach wyszukiwania wyświetlą się Wydarzenia organizowane w wybranym mieście oraz w wybranym miesiącu. 

  14. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. 

  15. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może oglądać treści video, zamieszczone na stronie Serwisu poprzez Serwis YouTube. W celu oglądania video, Użytkownik naciska przycisk ,,Odtwórz’’. Treści video prezentowane są w treści niektórych Artykułów.

  16. Usługa założenia i prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym opisana jest szczegółowo w pkt VI poniżej. 

  17. Użytkownik, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy, o tematyce wybranej spośród dostępnych opcji. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku ,,Wyślij wiadomość’’.

  18. Użytkownik nie będący Organizatorem, może zaproponować obiekt lub Wydarzenie, poprzez wypełnienie dedykowanego w tym celu formularza dostępnego w Serwisie. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku ,,Zgłoś obiekt’’.

  19. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania i pobrania widgetu, prezentującego informacje o Wydarzeniach lub Atrakcjach. Użytkownik może wykorzystać widget  poza Serwisem na swoich stronach internetowych. W celu skonfigurowania a następnie pobrania widgetu Użytkownik wypełnia pola interaktywnego formularza znajdującego się w zakładce ,,Do pobrania’’. 

  VI. KONTO 

  1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji, tj. dokonaniu czynności zmierzających do założenia Konta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.  W celu poprawnego zakończenia rejestracji Użytkownik jest również proszony o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Serwisie.

  2. Wypełniając pola formularza rejestracyjnego Klient obowiązany jest do podania danych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail. 

  3. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

  4. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących danych przekazanych Usługodawcy.

  5. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych, może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.

  6. W Koncie Użytkownika zarejestrowanego przechowywane są informacje na temat zakupionych Biletów, Voucherów, historii Zamówień, zwrotów. 

  7. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. W ramach jednego adresu poczty elektronicznej Użytkownik może korzystać również z Konta Organizatora. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

  8. Użytkownik zarejestrowany, który założył Konto przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został użyty dla Konta Organizatora, powoduje, że funkcjonalności dostępne w ramach Konta Użytkownika oraz funkcjonalności dostępne w ramach Konta Organizatora są dostępne na obu Kontach. 

  VII. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH DLA UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO

  1. Poza Usługami określonymi w pkt IV i V powyżej, Usługodawca umożliwia Użytkownikom zarejestrowanym korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:

  a. zmianę rodzaju Konta;

  b. wskazania preferowanych Atrakcji i Wydarzeń;

  c. ,,dodaj do obserwowanych’’;

  d. utworzenia planera podróży;

  e. dodania recenzji, oceny i zdjęć powiązanych z obiektem;

  f. zgłoszenia błędu lub naruszenia;

  g. przeglądania oraz usuwania wiadomości;

  h. wysłania wiadomości do Organizatora;

  i. weryfikacji adresu e-mail oraz telefonu. 

  2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:

  a. zmianie rodzaju Konta, zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa zawierana jest w momencie naciśnięcia przycisku dedykowanego zmianie Konta Użytkownika na Konto Organizatora i ulega rozwiązaniu z chwilą wylogowania się; 

  b. wskazaniu preferowanych Atrakcji i Wydarzeń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia formularza z pytaniami dotyczącymi ulubionych Atrakcji lub Wydarzeń;

  c. dodaniu do obserwowanych Atrakcji lub Wydarzeń, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Atrakcji lub Wydarzeń z obserwowanych;

  d. utworzeniu planera podróży, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przydzielenia Atrakcji lub Wydarzeń do planera, za pośrednictwem interaktywnego kalendarza lub folderu ,,Obserwowane’’;

  e. dodania recenzji, oceny i zdjęć powiązanych z obiektem, dotyczących Atrakcji i Wydarzeń jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania recenzji. Użytkownik zarejestrowany dodając recenzję w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do jej treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik zarejestrowany wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83);

  f. zgłoszeniu błędu lub naruszenia, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania zgłoszenia. Dodając zgłoszenie Użytkownik zarejestrowany wybiera kategorię naruszenia spośród dostępnych opcji oraz może uzasadnić zgłoszenie; 

  g. przeglądania oraz usuwania wiadomości, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wylogowania się. Wiadomości mogą być przeglądane oraz usuwane w folderze ,,Wiadomości’’;

  h. wysyłania wiadomości do Organizatora, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Wyślij’’. Użytkownik zarejestrowany wybiera temat wiadomości spośród dostępnych opcji, następnie wpisuje jej treść w przeznaczonym do tego formularzu; 

  i. weryfikacji adresu e-mail oraz telefonu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia linku weryfikacyjnego, otrzymanego na adres e-mail lub wpisania kodu weryfikacyjnego SMS, otrzymanego na wskazany numer telefonu Użytkownika zarejestrowanego. 

  VIII. ZAKUP BILETÓW ORAZ VOUCHERÓW 

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu zakup Biletów oraz Voucherów od Organizatora, które umożliwiają uczestnictwo w Atrakcjach oraz Wydarzeniach, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie przez Organizatora oraz zgodnie charakterem i rodzajem zakupionego Biletu lub Vouchera. 

  2. Organizator informuje w opisach Atrakcji oraz Wydarzeń na stronach Serwisu, o dostępnych rodzajach Biletów oraz Voucherów, a także o określonych przez Organizatora zasadach i warunkach, na jakich konkretny Bilet lub Voucher może być wykorzystany.

  3. Użytkownik zainteresowany zakupem Biletu lub Vouchera składa Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie. Zamówienie zostaje złożone przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Wydarzenia lub Atrakcji lub Umowy sprzedaży Biletu. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej przesłane zostało potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Wydarzenia lub Atrakcji lub Umowa sprzedaży Biletu. 

  4. Użytkownik w formularzu zamówienia wybiera Bilet lub Voucher, który chce zakupić oraz ich indywidualne parametry.

  5. Bilety oraz Vouchery emitowane są w formie elektronicznej.

  6.    Bilety oraz Vouchery dostarczane są do Użytkownika na wskazany przez niego w trakcie Zamówienia adres  e-mail, bezpośrednio po dokonaniu zapłaty za Zamówienie. 

  IX. PROGRAM OCHRONY KUPUJĄCYCH

  1. Klient przed dokonaniem zakupu Vouchera lub Biletu, może zdecydować o skorzystaniu z programu ochrony kupujących, dalej jako ,,Program ochrony’’, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkboxa.

  2. W przypadku wyboru skorzystania z Programu Ochrony, do ceny za Bilet lub Voucher, doliczana jest automatycznie dodatkowa opłata należna za skorzystanie z Programu Ochrony, która wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia.  

  3. Program ochrony polega m.in. na:

  a. wstrzymaniu przekazania Organizatorowi środków zapłaconych za Voucher lub Bilet, do czasu potwierdzenia zrealizowania Usługi Atrakcji lub Wydarzenia, zgodnie z pkt XI ppkt 5;

  b. możliwość wyboru innej Atrakcji lub innego Wydarzenia, jeśli okaże się, że: Usługa nie była zgodna z jej opisem, nie została zrealizowana lub nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Organizatora;

  c. możliwości zwrotu zakupionego Vouchera w ciągu 14 dni od dnia zakupu;

  d. możliwość zwrotu równowartości kwoty za zakupiony Bilet, który nie został zrealizowany przez Klienta z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub w przypadku, gdy Atrakcja bądź Wydarzenie nie było zgodne z ich opisem.  

  4. W przypadku niezrealizowania Usługi Atrakcji lub Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub z powodu niezgodności Atrakcji lub Wydarzenia z opisem, Klient może otrzymać zwrot pieniędzy na swoje konto bankowe  lub ma możliwość zmiany niewykorzystanego Vouchera lub Biletu  na kod rabatowy, opiewający na kwotę będącą równowartością za niewykorzystany Voucher lub Bilet. 

  5. W przypadku, kiedy za uzyskany kod rabatowy, Klient chce zakupić Voucher lub Bilet, opiewający na wyższą kwotę, niż ta na którą opiewa kod rabatowy, Klient dopłaca brakującą kwotę. 

  6. W przypadku, kiedy za uzyskany kod rabatowy Klient chce zakupić Voucher lub Bilet, opiewający na niższą kwotę, pozostała kwota, na którą opiewa kod rabatowy, może zostać wykorzystana na poczet przyszłych zakupów. 

  7. Szczegółowe informacje dotyczące Programu ochrony znajdują się na stronie Serwisu. 

  X. OPŁATY

  1. Na stronach Serwisu znajduje się informacja dla Użytkownika o cenach Biletów oraz Voucherów. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. 

  2. W celu dokonania zapłaty, Użytkownik korzysta ze zintegrowanej usługi płatności, (dalej jako ,,Zintegrowana usługa płatności’’) oznaczającej usługę płatności elektronicznej, która świadczona jest przez operatora płatności, (dalej jako: ,,Operator’’), będącego partnerem Usługodawcy, na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Usługodawcą Operatorem poza Serwisem Internetowym. 

  3. Operator umożliwia Użytkownikowi dokonanie zapłaty za Zamówienie za pośrednictwem płatności elektronicznej dostępnej w Serwisie.  W tym przypadku realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika.  

  4. W przypadku skorzystania przez Klienta z Programu Ochrony, kwota zapłacona przez Użytkownika, w ramach Zintegrowanej Usługi płatności jest zatrzymana przez Operatora na rachunku zastrzeżonym, aż do czasu zrealizowania Usługi, do której Użytkownik jest uprawniony na podstawie Biletu lub Vouchera. 

  5. Usługodawca otrzymuje informację o zrealizowaniu Vouchera i Biletu za pośrednictwem:

  a. Konta Użytkownika; Usługodawca otrzymuje informacje o zrealizowaniu Vouchera lub Biletu, w momencie naciśnięcia przez Użytkownika zarejestrowanego przycisku dotyczącego zrealizowania Biletu lub Vouchera, znajdującego się w Koncie Użytkownika;

  b. Konta Organizatora; Usługodawca otrzymuje informacje o zrealizowaniu Vouchera, w momencie zeskanowania kodu QR znajdującego się na Voucherze lub wpisaniu numerów znajdujących się na Bilecie lub Voucherze i zaznaczeniu przez Organizatora dedykowanego przycisku, wskazującego na realizację Biletu lub Vouchera. 

  6. Po zrealizowaniu Usługi, wpłacona kwota przekazywana jest na konto bankowe Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie Organizatora. 

  7. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Bilet lub Voucher. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

  XI. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW

  1. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą, organizatorem ani zlecającym przeprowadzanych i organizowanych Atrakcji oraz Wydarzeń, o których informacje są prezentowane na stronie Serwisu.

  2. Każdy Bilet jest przypisany do danego Wydarzenia lub Atrakcji opublikowanej przez Organizatora i możliwy do zrealizowania w określonym dla danego Wydarzenia lub Atrakcji terminie. Bilet posiada przypisany do niego numer i uprawnia do uczestnictwa w Atrakcji lub Wydarzeniu wskazanej na Bilecie liczby osób bądź osobie imiennie wskazanej na Bilecie, w zależności od rodzaju Biletu. 

  3. Warunki skorzystania z Atrakcji lub Wydarzenia są prezentowane w opisie danej Atrakcji lub Wydarzenia znajdującym się na stronie Serwisu. Warunki te każdorazowo określa Organizator Atrakcji lub Wydarzenia, które sam zamieszcza w swoim Panelu w Serwisie.

  4. Warunkiem uczestnictwa w Atrakcji lub Wydarzeniu, do którego uprawnia dany Bilet jest jego okazanie w formie elektronicznej i okazanie do zeskanowania kodu QR Biletu (w zależności od warunków określonych w opisie Biletu lub w opisie Atrakcji lub Wydarzenia) Organizatorowi lub osobie wyznaczonej przez Organizatora podczas wstępu na Atrakcję lub Wydarzenie. Bilet może zostać zrealizowany również poprzez podanie symboli lub innych znaków umieszczonych na Bilecie. 

  5. Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji Biletu w przypadkach, w których zgodnie z indywidualnie ustalonymi przez Organizatora i wskazanymi w opisie Biletu bądź opisie Atrakcji lub Wydarzenia zasadami, dana osoba nie może wziąć udziału w Atrakcji lub Wydarzeniu w szczególności z uwagi na wiek tej osoby lub ogólne reguły dotyczące ochrony zdrowia czy bezpieczeństwa oraz obowiązujące przepisy. 

  6. Organizator przed dokonaniem realizacji Biletu może zażądać od Klienta dodatkowego pisemnego oświadczenia, jeśli jest to konieczne w szczególności z uwagi na ochronę jego zdrowia, bezpieczeństwa, czy z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. 

  7. O ile Bilet nie jest Biletem imiennym, może być realizowany, na wskazanych wyżej zasadach, również przez inną niż Klient osobę, posiadającą ważny Bilet.

  XII. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

  1. Voucher może zostać wykorzystany, jako środek płatności za Atrakcję lub Wydarzenie, wybraną przez okaziciela Vouchera.

  2. Użytkownik zainteresowany zakupem Vouchera, składa Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie, na zasadach wskazanych w pkt IX niniejszego Regulaminu.

  3. Organizator jest wyłącznym emitentem Voucherów. 

  4. Klient posiadający ważny Voucher może skorzystać z Atrakcji lub Wydarzenia okazując Voucher i skanując znajdujący się na nim kod QR, Organizatorowi lub osobie wyznaczonej przez Organizatora podczas wstępu na Atrakcję lub Wydarzenie. Voucher może zostać zrealizowany również poprzez podanie symboli lub innych znaków umieszczonych na Voucherze. 

  5. Każdy Voucher zawiera określoną na nim datę ważności. 

  6. Klient może dokonać zapłaty za udział w Atrakcji lub Wydarzeniu Voucherem, jedynie w okresie jego ważności. 

  7. W przypadku gdy wartość udziału w Atrakcji lub Wydarzeniu, przewyższa wartość Atrakcji lub Wydarzenia objętej Voucherem, Klient ma możliwość dopłaty pozostałej wartości za pomocą innych form płatności dostępnych u danego Organizatora.

  8. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. 

  XIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

  1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza udostępnianego na stronie Serwisu.

  2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.  

  3. Użytkownik może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi lub Umowy sprzedaży Biletów (umowne prawo odstąpienia) na zasadach wskazanych przez Organizatora w Serwisie Internetowym. 

  4. Użytkownik jest zobowiązany do:

  a. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;

  b. wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania innym Użytkownikom Serwisu, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie Usługodawcy o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu;

  c. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;

  d. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  5. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych oraz umieszczanie treści o charakterze reklamowym czy marketingowym w Serwisie, chyba że przepisy Regulaminu na to wyraźnie zezwalają.

  6. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkowników w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

  a. naruszać godności ludzkiej;

  b. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

  c. zawierać treści pornograficznych;

  d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

  e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

  f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

  4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta Użytkownika.

  5. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą,

  b. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  6. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  XIV. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 

  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Marcin Wiekluk HT EXPERT, ul. Graniczna 13, lok.1, 33-380 Krynica Zdrój, na adres poczty elektronicznej: biuro@atrakcje.pl, numer telefonu +48 604 483 578.

  3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  

  4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

  XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ora zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie. 

  XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny w języku polskim. 

  2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

  5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie. 

  7. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, nie będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

 • REGULAMIN ORGANIZATORA – WWW.ATRAKCJE.PL


  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Organizatorów, za pośrednictwem serwisu internetowego www.atrakcje.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
  2. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Marcina Wiekluka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Wiekluk HT EXPERT, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Graniczna 13 lok. 1, 33 - 380 Krynica Zdrój, NIP 7342676075, REGON 122795462, (zwanego dalej ,,Usługodawcą’’).
  3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  a. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: biuro@atrakcje.pl;
  b. korespondencyjnie pod adresem: ul. Graniczna 13, lok.1, 33-380 Krynica Zdrój;
  c. telefonicznie pod numerem: +48 604 483 578.
  d. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. 
  4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.atrakcje.pl, w sposób umożliwiający Organizatorom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Organizator. 
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu www.atrakcje.pl (dalej również jako: ,,Regulamin serwisu”), dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

  II. DEFINICJE


  Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
  Prowizja – kwota, którą Usługodawca potrąca Organizatorowi z Wynagrodzenia, w zamian za umożliwienie miejsca do sprzedaży Biletów i Voucherów w Serwisie. Wysokość pobieranej Prowizji wskazana jest w zakładce ,,Prowizje’’. Organizator może ustalić również inną wysokość Prowizji w drodze indywidualnych ustaleń dokonanych z Usługodawcą poza Serwisem; 
  Wynagrodzenie – kwota należna Organizatorowi w ramach Umowy sprzedaży Vouchera, Biletu lub Umowy o świadczenie Usługi Atrakcji lub Wydarzenia, zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem, pomniejszona przez Usługodawcę o Prowizję;
  Regulamin – niniejszy dokument;

  III. KONTO I PANEL ORGANIZATORA


  1. Zasady świadczenia Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zostały wskazane w Regulaminie Serwisu i znajdują odpowiednie zastosowanie również w stosunku do Organizatora.
  2. W przypadku Organizatora będącego Przedsiębiorcą czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu tego Organizatora.
  3. Organizator posiadający Konto może w jego ramach dodawać i prezentować treści zgodne z niniejszym Regulaminem, informacjami w Serwisie, jak również jego charakterem i specyfiką, w szczególności opisy dotyczące swojej działalności, dane dotyczące swojej działalności, dane kontaktowe, logo, informacje dotyczące urlopu Organizatora, poprzez wskazanie terminu urlopu, w dedykowanej zakładce lub inne treści dotyczące wykonywanej przez niego działalności. 
  4. Treści, o których mowa w ppkt 3 powyżej prezentowane są w formie publicznie dostępnego w Serwisie Panelu Pracodawcy. Świadczenie Usługi prezentowania Panelu Pracodawcy odbywa się przez cały czas trwania Umowy o prowadzenie Konta Organizatora w Serwisie. 
  5. Organizator zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących treści zamieszczanych na swoim Panelu Pracodawcy lub w Ogłoszeniu, wskazanych przez Usługodawcę w Regulaminie Serwisu. Po zgłoszeniu przez Użytkownika, za pośrednictwem Usługi zgłoszenia błędu lub naruszenia, opisanej w Regulaminie Serwisu, zastrzeżeń dotyczących treści wyświetlanych w Panelu Pracodawcy, w Ogłoszeniu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, Organizator ma obowiązek zastosować się do wytycznych wskazanych przez Usługodawcę, pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.
  6. Założenie Konta Organizatora, przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został użyty dla Użytkownika zarejestrowanego, powoduje, że funkcjonalności dostępne w ramach Konta Użytkownika oraz funkcjonalności dostępne w ramach Konta Organizatora są dostępne na obu Kontach. 
  7. Usługodawca ma możliwość usunięcia lub zablokowania Konta w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa.
   

  IV. USŁUGI BEZPŁATNE


  1. Usługodawca świadczy na rzecz Organizatora nieodpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie Serwisu.
  2. Usługodawca umożliwia Organizatorowi korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  a. tworzenia i prezentowania Panelu Organizatora, polegającej na możliwości dodania przez Organizatora danych, które go dotyczą oraz danych związanych z prowadzoną przez niego działalnością, widocznych dla Użytkowników Serwisu,
  b. dodawania Ogłoszenia, poprzez wykorzystanie funkcjonalności dostępnych w Serwisie. W tym celu, Organizator korzysta z interaktywnego formularza, umożliwiającego dodanie Ogłoszenia, wypełnia jego pola, w tym przede wszystkim pola oznaczone jako obowiązkowe i dodaje Ogłoszenie  za pomocą dedykowanego do tego przycisku. Organizator samodzielnie ustala treści zawarte w Ogłoszeniu, które powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Po dodaniu Ogłoszenia, Ogłoszenie znajduje się w zakładce ,,Oczekujące Ogłoszenia’’, do momentu zatwierdzenia Ogłoszenia przez Organizatora. Po zatwierdzeniu Ogłoszenia, Ogłoszenie publikowane jest na stronie Serwisu i znajduje się w zakładce ,,Aktywne Ogłoszenia’’; 
  c. dodawania Oferty oraz uruchomienia sprzedaży Biletów oraz Voucherów poprzez wykorzystanie funkcjonalności dostępnych w Serwisie. W tym celu, Organizator korzysta z interaktywnego formularza, umożliwiającego dodanie Oferty oraz uruchomienie sprzedaży Biletów lub Voucherów, wypełnia jego pola, w tym przede wszystkim pola oznaczone jako obowiązkowe i dodaje Ofertę oraz uruchamia sprzedaż  za pomocą dedykowanego do tego przycisku. Organizator samodzielnie ustala treści zawarte w Ofercie, które powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym
  d. zatwierdzania recenzji, znajdujących się w zakładce ,,Recenzje oczekujące’’. Organizator w ciągu 24 godzin od dodania przez Użytkownika recenzji może się do niej odnieść, w celu jej edycji lub usunięcia. Jeżeli po upływie 24 godzin Organizator nie odniesie się do recenzji, zostaje publikowana w zakładce ,,Wystawione’’ i będzie widoczna na stronie Serwisu dla wszystkich Użytkowników;  
  e. dodania Managera, polegającej na wpisaniu adresu e-mail Managera oraz naciśnięcia przycisku ,,Dodaj Managera’’;
  f. ustawienia uprawnień przysługujących Managerowi za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Koncie Organizatora; 
  g. weryfikacji konta bankowego, polegającej na konieczności wykonania przez Organizatora przelewu z podanego rachunku bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy, na symboliczną złotówkę, która zostaje zwracana w ciągu… godzin/dni od  dokonania przelewu;
  h. weryfikacji przedsiębiorcy, polegającej na sprawdzeniu danych w rejestrach oraz skontaktowaniu się telefonicznie, za pośrednictwem danych podanych w serwisach internetowych dotyczących danego Organizatora, w celu potwierdzenia tożsamości;
  3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
  a. tworzeniu i prezentowaniu Panelu Organizatora, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Organizatora lub usunięcia wprowadzonych danych z formularza,
  b. dodawaniu Ogłoszenia, zawierana jest na czas nieoznaczony, z chwilą naciśnięcia przycisku dedykowanego dodaniu Ogłoszenia i ulega rozwiązaniu z chwilą samodzielnego usunięcia Ogłoszenia przez Organizatora. Organizator może dodać Ogłoszenie, jedynie po uprzednim uzupełnieniu pól oznaczonych jako obowiązkowe, 
  c. dodawaniu Oferty oraz uruchomieniu sprzedaży Biletów lub Voucherów, zawierana jest na czas nieoznaczony, z chwilą naciśnięcia przycisku dedykowanego dodaniu Oferty lub uruchomieniu sprzedaży i ulega rozwiązaniu z chwilą samodzielnego usunięcia Oferty przez Organizatora lub wyłączenia sprzedaży. Organizator może dodać Ofertę, jedynie po uprzednim uzupełnieniu pól oznaczonych jako obowiązkowe, 
  d. zatwierdzania recenzji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku dedykowanemu zatwierdzeniu recenzji,
  e. dodaniu Managera zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku ,,Dodaj Managera’’, 
  f. ustawianiu uprawnień przysługujących Managerowi zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zatwierdzenia ustawionych uprawnień za pomocą dedykowanego przycisku,
  g. weryfikacji konta bankowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania zwrotnego przelewu na Konto bankowe Organizatora i zatwierdzeniu przez Usługodawcę konta bankowego,
  h. weryfikacji przedsiębiorcy.

  V. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH DLA MANAGERA 


  i. Użytkownik zarejestrowany, który otrzymał uprawnienia Managera, nadane przez Organizatora, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może korzystać z następujących Usług:
  a. edycji Ogłoszenia;
  b. edycji Ofert w Ogłoszeniu;
  c. skanowania biletów z Ogłoszenia;
  d. dostępu do wiadomości i powiadomień wysyłanych w ramach Ogłoszenia.
  ii. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
  a. edycji Ogłoszenia i edycji Ofert w Ogłoszeniu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zapisania zmian wprowadzonych w Ogłoszeniu lub Ofercie za pomocą dedykowanego do tego przycisku;
  b. skanowania Biletów oraz Voucherów z Ogłoszenia, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zeskanowania danego Biletu oraz Vouchera za pomocą funkcjonalności dostępnych w Koncie;
  c. dostępu do wiadomości i powiadomień wysyłanych w ramach Ogłoszenia zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wylogowania się z Konta. 

  VI. ZASADY ROZLICZEŃ POMIĘDZY ORGANIZATOREM A USŁUGODAWCĄ


  1. Organizator w ramach Usługi prowadzenia Panelu udziela Usługodawcy pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu od Klientów zapłaty za dokonywaną w Panelu sprzedaż Biletów oraz Voucherów. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na cały czas trwania obowiązywania Umowy świadczenia Usługi prowadzenia Konta. 
  2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1 powyżej nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do czynności innych niż te wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie. 
  3. Usługodawca przekazuje Organizatorowi otrzymane za zrealizowaną w jego Serwisie sprzedaż Wynagrodzenie.
  4. Usługodawcy z tytułu udostępnienia miejsca do prowadzonej sprzedaży przez Organizatora w Serwisie przysługuje od Organizatora Prowizja. 
  5. Informacje o Prowizjach znajdują się w Koncie Organizatora w zakładce ,,Prowizje’’. Wysokość pobieranych Prowizji oraz inne warunki współpracy mogą zostać zmienione w drodze indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Usługodawcą a Organizatorem, poza Serwisem internetowym, w ramach odrębnej umowy. 
  6. Wierzytelność o zapłatę Prowizji, o której mowa w ppkt 5 powyżej staje się wymagalna w momencie zrealizowania Biletu lub Vouchera przez Klienta oraz będzie każdorazowo potrącana z wierzytelnością Organizatora o Wynagrodzenie. Organizator wyraża zgodę na dokonywanie takiego potrącenia bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń. 
  7. Wynagrodzenie, pomniejszone o Prowizję, zostanie przekazane Organizatorowi w ciągu 48 godzin od uzyskania przez Usługodawcę informacji o zrealizowaniu Biletu lub Vouchera lub w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia Wydarzenia lub Atrakcji zgodnie z planowaną datą i godziną. 
  8. Usługodawca otrzymuje informację o realizacji Vouchera i Biletu za pośrednictwem:
  a. Konta Użytkownika; Usługodawca otrzymuje informacje o zrealizowaniu Vouchera lub Biletu, w momencie naciśnięcia przez Użytkownika zarejestrowanego przycisku dotyczącego zrealizowania Biletu lub Vouchera, znajdującego się w Koncie Użytkownika;
  b. Konta Organizatora; Usługodawca otrzymuje informacje o zrealizowaniu Vouchera, w momencie zeskanowania kodu QR znajdującego się na Voucherze lub wpisaniu numerów znajdujących się na Bilecie lub Voucherze i zaznaczeniu przez Organizatora dedykowanego przycisku, wskazującego na realizację Biletu lub Vouchera. 
  9. Kwota należnej Usługodawcy Prowizji wskazywana jest w formie zestawienia (dalej jako: ,,Zestawienie”), dostępnego w Panelu Organizatora w dedykowanej zakładce.
  10. Rozliczenie Prowizji następuje w okresach rozliczeniowych obejmujących miesiąc kalendarzowy. Pierwszym okresem rozliczeniowym dla Organizatora jest miesiąc kalendarzowy, w którym zrealizowany został pierwszy Bilet lub Voucher.
  11. Usługodawca wystawia fakturę VAT na podstawie Zestawienia w terminie do …. dnia każdego miesiąca, za Prowizje, które stały się wymagalne w miesiącu poprzednim. Wystawione faktury VAT znajdują się na Koncie Organizatora w dedykowanej zakładce. 
  12. Usługodawca przekazuje Wynagrodzenie pomniejszone o Prowizję przelewem na zweryfikowany przez Usługodawcę w ramach Usługi weryfikacji rachunek bankowy Organizatora, wskazany w Panelu Organizatora w ciągu 48 godzin od zrealizowania Biletu lub Vouchera. 
  13. Usługodawca jest również uprawniony do dokonywania potrącenia z kwot Wynagrodzenia wszelkich przysługujących mu względem Organizatorowi wierzytelności bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń lub czynności. 

  VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA


  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem płatności, w tym w szczególności Prowizji, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.
  2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Za stosowanie i wywiązywanie się Organizatora z obowiązków wynikających z realizacji Umów sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Atrakcji lub Wydarzenia, jak również za sposób wykonania bądź też niewykonanie przez Organizatora obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator. 
  4. Organizator jest zobowiązany do realizowania zobowiązań wobec Klientów zgodnie z warunkami zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Atrakcji lub Wydarzenia. 
  5. Organizator ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. 
  6. Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność Managerów, pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu, czy na jego rachunek. 
  7. Za treść dostępną w Panelu Organizatora wyłączną odpowiedzialność ponosi Organizator.
  8. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Organizatora zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości ………………….. (………………….) złotych. 

  VIII. LICENCJA


  1. Organizator poprzez zamieszczenie w Serwisie, w szczególności w Panelu, w Ogłoszeniu lub w innym miejscu Serwisu, jak również poprzez inne przekazanie Usługodawcy jakiejkolwiek treści – w tym w postaci tekstów, zdjęć, grafik oraz innych elementów (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) – udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji (wraz z prawem do udzielania sublicencji) do używania tych Przedmiotów Licencji na polach eksploatacji bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”). Organizator udziela Usługodawcy Licencji do korzystania z umieszczanych w Serwisie Przedmiotów Licencji na następujących polach eksploatacji:
  a. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
  b. wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet;
  c. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych;
  d. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
  e. publiczne wyświetlenie, w tym publikowanie tych Przedmiotów Licencji w Serwisie, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy;
  f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);
  g. sporządzanie i tworzenie opracowań (dot. całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;
  h. modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcy przez Organizatora – zarówno w, jak i poza Serwisem.
  2. Organizator, dodając jakiekolwiek treści będące Przedmiotem Licencji oświadcza, że posiada do tych nich prawo, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub posiada właściwą licencję pozwalającą mu na korzystanie z Przedmiotu Licencji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności uprawniony jest do udzielenia Usługodawcy sublicencji o zakresie odpowiadającej Licencji, o której mowa w ppkt. powyżej.
  3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.
  4. Organizator wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono treści będące Przedmiotem Licencji zamieszczone w ramach Konta, Panelu, Ogłoszenia lub w innych częściach Serwisu bądź w inny sposób przekazane Usługodawcy oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z podpunktami powyżej, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością Serwisu i nie będą godziły w interesy Organizatora.
  5. Organizator udziela powyższych zgód nieodpłatnie.

  IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


  Organizator ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu, w trybie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu. W tym samym trybie nastąpi również rozpatrzenie ich przez Usługodawcę.

  X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
  3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
  5. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zasady wprowadzania zmian w regulaminie określone w Regulaminie serwisu, znajdują zastosowanie do procedury zmiany niniejszego Regulaminu.


 • POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

  (informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

  Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług
  Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Marcin Wiekluk HT EXPERT, ul. Graniczna 31 lok. 1, 33 – 380 Krynica Zdrój, adres poczty elektronicznej: biuro@atrakcje.pl, nr tel.: +48 604 483 578, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy
  W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi płatnej zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku usług płatnych zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

  Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
  Prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług jest wyłączone w przypadku całkowitego wykonania Umowy, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na jej wykonanie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i został poinformowany o skutku wyrażenia takiej zgody w postaci wyłączenia prawa odstąpienia od umowy.

 • §4. FORMULARZ REKLAMACJI ŚWIADCZENIA USŁUG


  Formularz reklamacji świadczenia usług - www.atrakcje.pl - DO POBRANIA


 • §5. FORMULARZ ODSTĄPENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG


  Formularz odstąpienia do umowy świadczenia usług - DO POBRANIAPrzykład
Zapisz się na newsletter
 • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
 • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook
Loading image

Proszę czekać